Marshall 2550 Silver Jubilee head (cabinet is SOLD!)


-50 wattinen klassikko
-alkuperäinen Silver Jubilee, ei-reissue


-50 watt classic
-original Silver Jubilee, non-reissue

MYYTY/SOLD