Fender Musicmaster Bass 1976


-hyvä, alkuperäinen lyhytskaalainen
-3,4 Kg
-alkuperäinen Fender case logolla, yksi salpa rikki


-nice, original short scale bass
-3,4 Kg
-original case w/Fender emblem, one latch broken

1100 €